consultoresniif.comMain / Business / Bhaibheri dzvene

Bhaibheri dzvene

Bhaibheri dzvene

Name: Bhaibheri dzvene

File size: 592mb

Language: English

Rating: 9/10

Download

 

Biblica—The International Bible Society inoda kwazvo kuti iturikire zvakanaka, idhindise uye iparadzire Shoko raMwari kuti vanhu vari panyika ino yose vapinduke vave vateveri vaJesu Kristu. Hundreds of versions in + different languages - the Bible that goes with you anywhere. 6Pakanga pano murume akatumwa achibva kuna Mwari; zita rake rainzi Johani. 7Iye akauya sechapupu kuzopupurira chiedza chiya, kuitira kuti vanhu vatende. Get this from a library! Bhaibheri dzvene: MuChiShona chanhasi.

Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. likes. Book. Shona Bible (Bhaibheri) is the old version version for your android supported phone. Offered with essential features, utilizing the power of android devices. Mavambo 1 Zvakazarurwa zvaJesu Kristu, zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinofanira kuitika nokukurumidza. Akazvizivisa.

Posts about Bhaibheri Dzvene written by christianchild. Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS). Testamende Yekare: Genesisi, Ekisodho, Revhitiko, Numeri, Dhuteronomi, Joshua, Vatongi, Rute, 1 Samueri. naivavo ndichavauyisa kugomo rangu dzvene, nokuvafadza muimba yangu yokunyengetera; zvipiriso zvavo zvinopiswa nezvibayiro zvavo zvichagamuchirwa. 29 Sep - 37 sec Watch D0WNL04D Bhaibheri Dzvene Free Download on Pdf by Eros44dtid on Dailymotion here.

More:В© 2018 consultoresniif.com